دکتر مصطفی سلطان سنجری

فلوشیپ استرابیسم و نوروافتالمولوژی از آمریکا

شماره های مطب :‌ ۸۸۶۶۲۴۱۱ - ۸۸۷۹۱۷۹۳

فلوشیپ استرابیسم و نوروافتالمولوژی